Baltic Ticketing OU

General terms and conditions

Baltic Ticketing OU

Biļešu iegādes noteikumi. 

Biļešu iegādes vietnes BalticTicketing.eu (tekstā — “biļešu veikals”), izmantošanas noteikumi un nosacījumi.

Organizators ir puse, kas jums pārdod biļeti(-es) un ir atbildīgs par šīm biļetēm.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par biļešu iegādi, sazinieties ar Organizatoru.

Organizators izmanto tehnoloģijas un pakalpojumus, ko sniedz Baltic Ticketing OÜ, reģ. Nr 16289379, adrese Tallinn, Haabersti linnaosa, Kotlepi tn 3, 13516, Igaunija, (turpmāk tekstā — “BalticTicketing”).

BalticTicketing kā biļešu maksas apstrādātājs. 

BalticTicketing uzņemas atbildību par visiem maksājumu darījumiem Biļešu veikalā. Ja jums rodas jautājumi vai sūdzības par biļešu iegādes procesu, jūs vienmēr variet sazināties ar mūsu palīdzības dienestu, rakstot uz e-pastu: [email protected] Par jautājumiem, kas attiecas uz pasākumiem vai norises vietu, atbild Organizators.

Reģistrējoties kā lietotājam (turpmāk tekstā — “Biļešu pircējs”) Biļešu veikalā, jūs pieņemiet šādus Biļešu veikala lietošanas noteikumus un nosacījumus. 

1. BalticTicketing veicina biļešu tirdzniecību pasākuma Organizatoram, kas izmanto BalticTicketing tehnoloģijas un pakalpojumus savā vārdā. Informāciju par šiem pasākumiem t.sk. to aprakstus, fotoattēlus, vizuālo informāciju iesniedz Organizators. BalticTicketing neuzņemas atbildību par izmaiņām norises vietā, datumā, cenā vai citā ar pasākumu saistītajā informācijā, vai par pasākuma atcelšanu.

2. Ja Biļešu pircējs vēlas pirkt biļeti, viņam būs jāveic pilna biļetes pirkšanas procedūra. Procedūras laikā Biļešu pircējam būs jāsniedz konkrēta informācija, kas nepieciešama biļetes nodrošināšanai. Biļešu pircējs sniedz pareizu un aktuālu informāciju.

3. Organizators un BalticTicketing Organizatora vārdā ir tiesīgi atcelt pārdošanas procedūru, ja viņiem rodas pamats apšaubīt sniegtās informācijas patiesumu.

4. Biļešu pircējs apliecina un pieņem, ka tehniski nav iespējams nodrošināt Biļešu veikala pieejamību 100% apmērā. Organizators/BalticTicketing pieliek visas pūles, lai nodrošinātu nepārtrauktu tīmekļa vietnes pieejamību. Pasākumi, kas attiecas uz apkopi, drošības vai jaudas prasībām, un/vai apstākļiem, kurus Organizators/BalticTicketing nevar ietekmēt, piemēram, traucējumi sabiedriskajās komunikācijās, elektriskās strāvas padeves traucējumi, var izraisīt īslaicīgus darbības traucējumus vai Biļešu veikala pakalpojumu sniegšanas pagaidu pārtraukumus.

5. Kad Biļešu pircējs turpina vienas vai vairāku biļešu iegādi no Organizatora, viņš noslēdz līgumu ar Organizatoru attiecībā uz biļešu iegādi, piekļuvi pasākumam un tā norisei. Biļešu pircējs atzīst, ka BalticTicketing šajā līgumā nav iesaistīta. Organizators ir vienīgā Biļešu pircēja kontaktpersona attiecībā uz šī līguma izpildi. Biļešu pircējs pieņem, ka papildus šiem noteikumiem un nosacījumiem pasākuma Organizators var izveidot arī citus noteikumus un nosacījumus. BalticTicketing nav atbildīga par šiem noteikumiem un nosacījumiem un neuzņemas par tiem nekādu atbildību. BalticTicketing neuzņemas risku par Organizatora maksātnespēju.

BalticTicketing uzņemas pilnu atbildību par visu maksājumu apstrādi Biļešu veikalā.

Organizators nosaka konkrētā pasākuma biļešu cenu, kas ir biļetes nominālā vērtība. Biļešu veikalā katras biļetes nominālajai vērtībai BalticTicketing pievieno pirkuma pakalpojuma maksu, ko apmaksā Biļešu pircējs biļešu iegādes brīdī. 

Noklikšķinot uz pogas “Apstiprināt pirkumu”, Biļešu pircējs noslēdz līgumu 5. punkta izpratnē. Līgums starp Biļešu pircēju un Organizatoru stājas spēkā ar brīdi, kad pirkumu apstiprina BalticTicketing.

Ja Pasākums tiek atcelts, Biļešu pircējs var tikai iesniegt prasību pret Organizatoru par biļešu nominālās vērtības atmaksu. Šādas prasības regulē likums vai, ja piemērojams, Organizatora noteikumi un nosacījumi.

BalticTicketing neatgriež pirkuma pakalpojuma maksu, ko Biļešu pircējs apmaksājis, biļetes iegādes brīdī. 

Biļešu pircējs apliecina, ka šis atlīdzināšanas pienākums attiecas tikai uz Organizatoru un BalticTicketing ir tikai platformas nodrošinātajs, kas minētajā situācijā neuzņemas nekādas saistības.

BalticTicketing var nodrošināt informācijas apmaiņu starp pircēju un Organizatoru. 

6. BalticTicketing ir tehniski neiespējami ar pilnīgu pārliecību noteikt, vai reģistrētais lietotājs (Biļešu pircējs vai Organizators) ir lietotājs, par kuru tas uzdodas. Tādēļ BalticTicketing neuzņemas atbildību arī par lietotāja patieso identitāti. Katrs lietotājs ir pilnībā atbildīgs par tā lietotāja patiesās identitātes pārbaudi, ar ko viņš sazinās vai kas lieto viņa kontu.

7. Par biļetēm maksā tikai Biļešu pircējs, arī tad, ja viņš vēlas iegādāties biļetes trešajai pusei. Biļetes nedrīkst pārdot tālāk, nodot trešajām pusēm komercdarbības ietvaros. Biļešu pircējs uzņemas pilnu atbildību par tiesiskajām sekām, kas izriet no biļešu tālākpārdošanas. Organizators/BalticTicketing par to nenes nekādu atbildību.

8. Atkāpšanās tiesības netiek piešķirtas, jo Biļešu pircējs, rezervējot biļeti, nodrošina pakalpojuma sniegšanu. Tādēļ jebkurš biļetes pasūtījums kļūst saistošs, apstiprinot šo pasūtījumu BalticTicketing, un uzliek Biļešu pircējam pienākumu pieņemt un apmaksāt pasūtītās biļetes.

9. Piedāvātās maksājumu metodes dažādiem pasākumiem var atšķirties. Biļešu pircējs nevar no BalticTicketing vai Organizatora pieprasīt papildu apmaksas metodes. Ja maksājumus var veikt arī ar bankas pārskaitījumu, Biļešu pircējam ir vienmēr jāpārliecinās, vai tiek pārskaitīta pilna depozīta summa, norādot uz atbilstoši strukturētu saziņu, kas atrodama instrukcijā, kas iepriekš nosūtīta uz e-pastu. Jebkuras bankas komisijas maksas saistībā ar pārskaitījumu (piemēram, maksājumi ārpus ES teritorijas) sedz Biļešu pircējs. BalticTicketing vai Organizators var noraidīt pasūtījumu, ja saņemtā summa saistībā ar strukturēto saziņu neatbilst iepriekš nosūtītajām apmaksas instrukcijām.

10. Teksti, datus saturošā datubāze, dizains, fotoattēli un ilustrācijas ir Organizatora/Ba;ticTicketing vai piegādātāju, vai trešo pušu, ar kurām tie noslēguši līgumus, intelektuālais īpašums. Jebkāda informācijas izplatīšana, reproducēšana, pārdošana vai izmantošana bez nepārprotamas iepriekšējas atļaujas saņemšanas ir stingri aizliegta.

11. Biļešu pircējs var ziņot par cita lietotāja veiktajām darbībām, ja tās pārkāpj piemērojamos likumus un/vai šos noteikumus un nosacījumus, rakstot uz e-pastu: [email protected].

12. Organizators/BalticTicketing apliecina, ka visi Biļešu pircēja sniegtie dati ir būtiski, tādēļ darbības ar tiem jāveic ļoti piesardzīgi. Organizators/BalticTicketing ievēro visus likumus, kas attiecas uz datu drošību (Eiropas Datu aizsardzības direktīvas un citi piemērojamie datu aizsardzības normatīvie akti). BalticTicketing nekādā gadījumā nenodod un neizpauž lietotāja personas datus trešajai pusei bez lietotāja atļaujas.

13. Pieņemot šos noteikumus un nosacījumus, Biļešu pircējs piekrīt, ka:

a. Organizators/BalticTicketing apkopo, izmanto un apstrādā viņa personas datus, lai nodotu un apstrādātu iegādātās biļetes. Šie dati ir: vārds, uzvārds, adrese un arī lietotāja dati, piemēram, lietotājvārds, parole un IP adrese. Iegādājoties biļetes trešo pušu vārdā, Biļešu pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības tā rīkoties un viņam ir dota atļauja apstrādāt trešo personu datus saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

b. BalticTicketing, ciktāl tas ir absolūti nepieciešams atsevišķos gadījumos, drīkst apkopot, izmantot un apstrādāt personas un lietotāja datus, lai novērstu un apkarotu nelikumīgas darbības.

c. BalitcTicketing drīkst apkopot, izmantot vai apstrādāt personas un lietotāja datus pat pēc konta likvidēšanas, ja ir notikusi ļaunprātīga Biļešu veikala izmantošana vai pastāv iespēja, ka lietotājs ir veicis nelikumīgas darbības.

14. Iegādātā biļete tiks norsūtīta uz pircēja norādīto e-pasta adresi interneta saites veidā, no kuras ir iespējams lejupielādēt e-biļeti vēlamajā formātā, lai vēlāk to uzrādītu ieejai pasākumā gan viedierīcē, gan izdrukātā veidā. Biļešu pircējam ir jāpārliecinās, vai visi elementi un it sevišķi svītrkodi ir izdrukāti skaidri un salasāmi. Ja radīsies šaubas, Organizators var liegt ieeju pasākumā. Katrs svītrkods ir derīgs tikai vienu reizi, ja vien nav norādīts citādi.

15. Šīs e-biļetes īstumu var garantēt tikai tad, ja tā ir iegādāta Biļešu veikalā. Biļešu pircējam vajadzētu būt piesardzīgam attiecībā uz tā dēvētajām “iespējām”, ko piedāvā trešās puses vai, iegādājoties biļetes caur citiem kanāliem.

16. Organizators/BalticTicketing neuzņemas atbildību par kļūdām, ko pieļāvis Biļešu pircējs pasūtīšanas procedūras laikā, piemēram, ja tas pasūtījis nepareizu biļešu skaitu vai pasākuma veidu. Pasūtījuma atcelšana un/vai biļetes maiņa ir iespējama tikai tad, ja saņemta nepārprotama Organizatora, kas organizē attiecīgo pasākumu, piekrišana. Ja Biļešu pircējs atceļ darījumu un BalticTicketing izprot atcelšanas iemeslus, tad biļešu pircējam tiks atmaksāta biļešu nominālā vērtība.

17. BalticTicketing sniedz savus pakalpojumus profesionāli, taču negarantē, ka šie pakalpojumi būs bez pārtraukumiem un kļūdām. BalticTicketing nevar tikt saukts pie atbildības par netiešu kaitējumu, piemēram, bet ne tikai, iespējas zaudēšanu, negūtiem ienākumiem utt.

18. Biļešu pircējs var nodot paziņojumus BalticTicketing, rakstot uz e-pastu: [email protected]. BalticTicketing var nodot paziņojumus Biļešu pircējam, nosūtot tos uz e-pasta adresi, kas norādīta Biļešu pircēja konta kontaktinformācijā.

19. Ja viens vai vairāki šo Vispārīgo noteikumu un nosacījumu noteikumi pilnībā vai daļēji zaudē spēku vai kļūst nederīgi, pārējie Vispārīgo noteikumu un nosacījumu noteikumi paliek spēkā.

20. Pirkumi ir uzskatāmi par veiktiem valstī, kurā tiek rīkots attiecīgais pasākums. Šie noteikumi un nosacījumi, kā arī līgumattiecības ir pakļauti attiecīgajā valstī piemērojamajiem likumiem.